Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

February 22 2018

awaken
22:41
9688 e530
Reposted fromincentive incentive vialaparisienne laparisienne
awaken
22:29
0307 c734 500
Reposted frompanikea panikea vialaparisienne laparisienne
22:28
0888 6177 500
Reposted fromzdjeciahuja zdjeciahuja vialaparisienne laparisienne
awaken
22:24
7480 b23c 500
Reposted fromrazemosobno razemosobno viayourhabit yourhabit
awaken
22:24
4670 6e23
Reposted fromcountingme countingme viabadblood badblood
awaken
22:24
To moja okropna wada. Gdy coś przestaje mnie interesować, to albo odchodzę, albo gdy nie mogę, zapadam się w siebie i nie słucham. Nie dopuszczam do siebie bitów informacji, które nic mi nie przyniosą.
— J. L. Wiśniewski "Miłość oraz inne dysonanse"
Reposted frompanickiller panickiller viabadblood badblood
awaken
22:21

February 18 2018

awaken
23:16
Reposted fromoll oll viasalami salami
23:05
1494 f311
Reposted fromkulamin kulamin viastaystrongangie staystrongangie
23:04
3139 d0b1
Reposted frombrumous brumous viainvisibile invisibile
awaken
23:04
To prawda, że jedna iskra wystarczy, by wywołać pożar i zniszczyć wszystko wokół. Ale jeden dobry okruch pamięci wystarczy, by wiele zachować, by karmić się nim przez całe życie. Zrozumiałam, że to moja jedyna nieskończoność.
— Anna Ficner-Ogonowska: " Okruch"
awaken
23:01
5575 1b6a 500
Reposted fromnutt nutt viakrainakredek krainakredek
awaken
23:01
4760 bc77 500
Reposted fromspring-flow spring-flow viakrainakredek krainakredek
awaken
22:59
awaken
23:16
Reposted fromoll oll viasalami salami
23:05
1494 f311
Reposted fromkulamin kulamin viastaystrongangie staystrongangie
23:04
3139 d0b1
Reposted frombrumous brumous viainvisibile invisibile
awaken
23:04
To prawda, że jedna iskra wystarczy, by wywołać pożar i zniszczyć wszystko wokół. Ale jeden dobry okruch pamięci wystarczy, by wiele zachować, by karmić się nim przez całe życie. Zrozumiałam, że to moja jedyna nieskończoność.
— Anna Ficner-Ogonowska: " Okruch"
awaken
23:01
5575 1b6a 500
Reposted fromnutt nutt viakrainakredek krainakredek
awaken
23:01
4760 bc77 500
Reposted fromspring-flow spring-flow viakrainakredek krainakredek
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl