Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

October 18 2019

awaken
11:20
6746 42b6 500
Reposted fromEtnigos Etnigos viajustonebullet justonebullet
awaken
11:19
2028 0b87 500
Reposted fromteijakool teijakool viaoski oski
awaken
11:18
3957 9dfd 500
Reposted fromtoganja toganja viaaura-lunaris aura-lunaris
awaken
11:17
3858 e9c7
Reposted fromtichga tichga viackisback ckisback
awaken
11:15
awaken
11:15
What horrifies me most is the idea of being useless: well-educated, brilliantly promising, and fading out into an indifferent middle age.
— Sylvia Plath, The Unabridged Journals of Sylvia Plath
Reposted fromlifeless lifeless viaaura-lunaris aura-lunaris
awaken
11:14
3584 8bb6 500
Reposted fromlifeless lifeless viaaura-lunaris aura-lunaris

October 13 2019

awaken
00:48
Zawsze ciągnęło mnie do wariatów. Do ludzi wyniszczonych przez życie, którzy nie widzą w tym świecie żadnej radości. Ja im ją daję i odchodzę. Tak jakbym nigdy nie istniała.
Reposted fromspokodama spokodama viaskraweksiebie skraweksiebie
awaken
00:47
- Ile razy układałaś sobie w myślach odpowiedź na SMS, który nigdy nie przyszedł ?
- 7 lat... - wyszeptała.
— Autor Bezdech
awaken
00:37
awaken
00:37

October 10 2019

awaken
12:03
2413 cfa4 500
Reposted fromrisky risky viapannakies pannakies
awaken
12:00
8238 43f0 500
Reposted fromLane Lane vialiona liona
awaken
11:19
8164 b6b1 500
Reposted fromwyczes wyczes viabirke birke
awaken
11:13
5449 d354 500
Reposted fromyikes yikes viagotarina gotarina

October 07 2019

awaken
12:00
4773 72a3 500
Reposted fromteijakool teijakool viaoski oski
awaken
11:59
5158 70d6 500
Reposted fromtfu tfu viaoski oski
awaken
11:57
The best advice i’ve ever received “no one else knows what they are doing either.
— Charles Bukowski
Reposted fromnolongerinuse nolongerinuse viakotfica kotfica
awaken
10:46
9026 b90b 500
Reposted fromNeonPurplelight NeonPurplelight viakotfica kotfica
awaken
10:43
Nie czyń sobie wyrzutów sumienia, że upokorzyłeś się dla miłości, że zdarłeś z siebie kilka warstw godności, bo twoja miłość i tęsknota były silniejsze niż duma. To świadczy tylko o tym, że potrafisz kochać poza granice swojego egoizmu - i trzeba Ci zazdrościć. – Sławomir Mrożek
Reposted fromMaryiczary Maryiczary viakotfica kotfica
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl